1402/05/17

صدور بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان با نرخ مناسب

صدور بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
صدور بیمه تضمین کیفیت ساخت ساختمان
با نرخ مناسب و صدور فوری در بیمه پارسیان مشهد نمایندگی حسینی انجام میشود
05136017100
09155254773