بیمه پارسیان استان خراسان رضوی

آدرس جدید : بیمه پارسیان مشهد و مرکز خسارت بیمه پارسیان مشهد

آدرس: مشهد- بزرگراه شهید چراغچی (صدمتری) نبش چراغچی 61

تلفن 05136914265       05136914266       05136914267      05136914268