1402/05/17

صدور بیمه تضمین کیفیت ساخت

صدور بیمه تضمین کیفیت ساخت
بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
با نرخ مناسب و صدور فوری در بیمه پارسیان مشهد نمایندگی حسینی انجام میشود.
تلفن تماس 09155254773          05136017100