1403/04/17

جناب آقای دکتر پزشکیان خوش آمدید

جناب آقای دکتر پزشکیان خوش آمدید
چه با قدرت و آرام آمدید
عرض تبریک بابت انتخاب شایسته مردم ایران
با آرزوی موفقیت برای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران